Càlcul dels ingressos de la Unitat de Convivència.

Municipi:
Localitat:
Any de la declaració de la renda:
Suma de bases de renda (*):
 
Suma d'ingressos nets(**):
 
Nombre de membres de la unitat de convivència:
Nombre de Persones dependents:
Nombre de Menors de 18 anys a càrrec seu:
Família Nombrosa:
Persones amb discapacitat(***):
*: Suma els ingressos de cada un dels membres de la unitat de convivència reflectits en les caselles 415 (base imposable general) i 435 (base imposable de l'estalvi) de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'any de la declaració
**: Suma els ingressos (Ingressos nets) de cada un dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys reflectits en les caselles 21, 34, 49, 79, 131, 158 i 187 corresponent a l'any de la declaració.
***: Discapacitat especial:
i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenrotllament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100
o
ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.